Polityka prywatności

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU EKSTRAPOMOC


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Siepomaga, plac Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań (zwana dalej: „Fundacją” lub „Administratorem”).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych Fundacji (dalej jako: „IOD” lub „IOD Fundacji Siepomaga”):

 • przesyłając email na adres: iod@siepomaga.pl,
 • telefonicznie, dzwoniąc pod numer: +48 61 278 77 88,
 • pisemnie, pocztą na adres: Fundacja Siepomaga, plac Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • umożliwienia wzięcia udziału w Konkursie,
 • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Siepomaga, związanych z organizacją oraz przeprowadzeniem Konkursu, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i dotyczących organizacji Konkursu,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

 • Państwa zgoda na wzięcie udziału w Konkursie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających m.in. z przepisów przepisów podatkowych i dotyczących organizacji Konkursu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • realizacja prawnie uzasadnionych interesów Fundacji, w szczególności kwestie związane z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom, z których usług korzysta Administrator, w szczególności spółce Fundigic sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która świadczy dla Fundacji Siepomaga wyspecjalizowane usługi, w tym w zakresie IT, a także podmiotom świadczącym usługi audytorskie, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi doradcze, dostawcom systemów oraz usług IT, Poczcie Polskiej lub firmie kurierskiej, ZUS, NFZ, GUS oraz urzędom skarbowym.

OKRESY, PRZEZ KTÓRE DANE BĘDĄ PRZECHOWYWANE

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a następnie po jego zakończeniu - do czasu upływu określonych w przepisach Kodeksu cywilnego terminów przedawnienia roszczeń.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie wypełniania przez Fundację obowiązków prawnych - co do zasady 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności zobowiązania publicznoprawnego (np. podatku).

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Mają Państwo prawo do:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 4. prawo do usunięcia danych osobowych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych,
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa).

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w Konkursie.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Administrator nie podejmuje w oparciu o Państwa dane osobowe żadnych zautomatyzowanych decyzji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator korzysta z usług dostawców, którzy mają siedziby głównie w Polsce oraz w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). W skład EOG wchodzą na chwilę obecną państwa członkowskie Unii Europejskiej, Norwegia, Islandia oraz Liechtenstein.

W przypadkach, w których Administrator korzysta z usług podmiotów mających swą siedzibę poza EOG, dba on o odpowiedni stopień ochrony danych osobowych osób, których dane dotyczą. Przykładowym sposobem zabezpieczenia są standardowe klauzule umowne.