Regulamin

Regulamin Konkursu EKSTRAPOMOC

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie EKSTRAPOMOC organizowanym przez Fundację Siepomaga.pl z siedzibą w Poznaniu. Konkurs prowadzony jest na obszarze Polski. Czynności związane z obsługą techniczną Konkursu przeprowadza Fundacja.

W sprawach związanych z przebiegiem Konkursu można kontaktować się z Organizatorem, wysyłając wiadomość na adres email: ekstrapomoc@siepomaga.pl.

§1. [Definicje]

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin Konkursu EKSTRAPOMOC,
  2. Fundacja – Fundacja Siepomaga z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 3, 61-894 Poznań, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000396361, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7831681710, REGON 301929504;
  3. Portal - portal internetowy Siepomaga.pl dostępny w domenie siepomaga.pl,
  4. Konkurs – Konkurs EKSTRAPOMOC organizowany przez Fundację,
  5. Uczestnik – osoba, która bierze udział w Konkursie na zasadach opisanych w Regulaminie i w sposób z nim zgodny,
  6. PKO BP Ekstraklasa – najwyższa klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce organizowana przez Ekstraklasa SA,
  7. Regulamin Siepomaga – regulamin Portalu,
  8. Kluby Piłkarskie – kluby piłkarskie wchodzące w skład PKO BP Ekstraklasy, które założyły Skarbonkę Klubową, to jest: Lech Poznań, Stal Mielec, Zagłębie Lubin, Warta Poznań, Lechia Gdańsk, Korona Kielce, Miedź Legnica, Wisła Płock, Widzew Łódź, Śląsk Wrocław, Cracovia Kraków, Pogoń Szczecin, Raków Częstochowa, Piast Gliwice, Radomiak Radom, Górnik Zabrze,
  9. Skarbonka Klubowa – Skarbonka w rozumieniu Regulaminu Siepomaga założona w ramach Kampanii Ekstrapomoc dostępnej na stronie internetowej https://www.siepomaga.pl/ekstrapomoc, na którą dokonywane są wpłaty w toku Konkursu.
 2. Pojęcia pisane wielką literą a niezdefiniowane w ust. 1 mają znaczenie nadane im w Regulaminie Siepomaga.

§2. [Miejsce i czas trwania Konkursu]

 1. Konkurs prowadzony jest na Portalu.
 2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 lutego 2023 r. i trwa do dnia 31 lipca 2023 r.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu odbędzie się 29.08.2023 r.

§3. [Uczestnicy Konkursu]

 1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która spełni wszystkie poniższe warunki:
  1. zaakceptuje Regulamin,
  2. zgłosi chęć uczestnictwa w Konkursie poprzez wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://ekstrapomoc.pl/zgoda wskazując przysługujący jej adres e-mail, do którego posiada faktyczny dostęp,
  3. dokona co najmniej 1 wpłaty darowizny na wybraną przez siebie Skarbonkę Klubową na kwotę min. 10 zł,
  4. opublikuje komentarz wsparcia dla wspieranego Klubu Sportowego w polu “Twoje słowa wsparcia” podczas dokonywania darowizny.
 2. Darowizny, o których mowa w ust. 1 lit. c, które zostaną zwrócone Uczestnikowi z jakiejkolwiek przyczyny (np. odwołanie darowizny lub chargeback) nie biorą udziału w Konkursie.
 3. Zaliczenie darowizny, o której mowa w ust. 1 lit. c na poczet Konkursu nastąpi pod warunkiem zaksięgowanie jej przez Fundację do dnia 31 lipca 2023 r.
 4. W Konkursie nie biorą udziału wpłaty dokonane za pomocą SMS lub przelewu tradycyjnego.
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy współpracujący z Fundacją, PKO BP Ekstraklasą lub Klubem Piłkarskim oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 6. Przez członków najbliższej rodziny należy rozumieć małżonka, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo.
 7. Uczestnik akceptuje Regulamin oraz Regulamin Siepomaga i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§4. [Nagrody]

 1. Każdy Klub Piłkarski ufundował cztery nagrody:
  1. Lech Poznań: trzy piłki nożne z autografami zawodników, koszulka meczowa z autografami,
  2. Stal Mielec: karnet wejściowy na rundę wiosenną, podwójne zaproszenie SUPER VIP na dowolny mecz w nowym sezonie, zestaw gadżetów, koszulka meczowa z autografami,
  3. Zagłębie Lubin: dwie rękawice bramkarskie z autografem (dwie odrębne nagrody), piłka nożna z autografami zawodników, koszulka meczowa z autografami,
  4. Warta Poznań: dwa zestawy gadżetów, piłka i rękawice z autografami zawodników, koszulka meczowa z autografami,
  5. Lechia Gdańsk: voucher na dziecięcą eskortę, podwójny bilet na mecz, bilet VIP na mecz, koszulka meczowa z autografami,
  6. Korona Kielce: voucher na mecz, voucher na trening, voucher na dziecięcą eskortę, koszulka meczowa z autografami,
  7. Miedź Legnica: zestaw składający się z dwóch voucherów na mecz i bluzy, zestaw składający się z jednego vouchera na mecz, szalika i bluzy, zestaw składający się z jednego vouchera na mecz, komina, koszulki bawełnianej i jubileuszowej monety kolekcjonerskiej, koszulka meczowa z autografami,
  8. Wisła Płock: trzy zestawy gadżetów klubowych, koszulka meczowa z autografami,
  9. Widzew Łódź: trzy zestawy gadżetów klubowych, koszulka meczowa z autografami,
  10. Śląsk Wrocław: trzy zestawy gadżetów klubowych, koszulka meczowa z autografami,
  11. Cracovia Kraków: trzy zestawy gadżetów wraz z voucherem VIP na mecz, koszulka meczowa z autografami,
  12. Pogoń Szczecin: trzy zestawy gadżetów klubowych, koszulka meczowa z autografami,
  13. Raków Częstochowa: trzy zestawy gadżetów klubowych, koszulka meczowa z autografami,
  14. Piast Gliwice: voucher na dziecięcą eskortę, voucher na bilet VIP na mecz, voucher na spędzenie dnia w pracy z rzecznikiem prasowym klubu, koszulka meczowa z autografami,
  15. Radomiak Radom: trzy zestawy gadżetów klubowych, koszulka meczowa z autografami,
  16. Górnik Zabrze: trzy zestawy składające się z książki i szalika klubowego, koszulka meczowa z autografami.
 2. Poszczególne zestawy nagród mogą różnić się zawartością, nawet jeśli zostały ufundowane przez ten sam Klub Piłkarski.
 3. Nagrody zostały przekazane w wersjach obowiązujących w sezonie 2022/2023, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
 4. Realizacja nagród w postaci biletów lub voucherów odbywa się zgodnie z regulaminami poszczególnych Klubów Piłkarskich w dniach meczowych w sezonie 2023/2024.
 5. PKO BP Ekstraklasa ufundowała nagrody dodatkowe: oficjalną piłkę PKO BP Ekstraklasy Adidas Al Rihla oraz oficjalny zegarek PKO BP Ekstraklasy Aztorin Ekstraklasa.

§5. [Zasady przeprowadzenia Konkursu]

 1. Udział w Konkursie wymaga zgłoszenia uczestnictwa na stronie internetowej https://ekstrapomoc.pl/zgoda.
 2. Lista Skarbonek Klubowych została opublikowana przez Fundację na stronie https://www.siepomaga.pl/ekstrapomoc, przy czym w Konkursie nie biorą udziału Skarbonki Jagiellonii Białystok (https://www.siepomaga.pl/jagiellonia-ekstrapomoc) oraz Fundacji Legii (https://www.siepomaga.pl/ekstrapomoc-legia-warszawa).
 3. Wpłata darowizny na Skarbonkę Klubową uprawnia Uczestnika do rywalizacji o nagrody ufundowane przez Klub Piłkarski będący organizatorem danej Skarbonki oraz nagrody specjalne ufundowane przez Ekstraklasę.
 4. Dokonując darowizny na Skarbonkę Klubową na Portalu na kwotę min. 10 zł, Uczestnik podaje adres e-mail tożsamy ze zgłoszonym do udziału w Konkursie.
 5. Podczas dokonywania darowizny w ramach Konkursu, Uczestnik w miejscu przeznaczonym na słowa wsparcia redaguje tekst komentarza wspierającego Klub Piłkarski, na którego Skarbonkę dokonywana jest darowizna.
 6. Nagrody będą przyznane przez Komisję Konkursową powołaną przez Fundację, która wybierze cztery najciekawsze komentarze pod każdą Skarbonką Klubową.
 7. Dwa najlepsze komentarze wybrane przez Komisję Konkursową spośród wszystkich komentarzy utworzonych w ramach Konkursu zostaną nagrodzone nagrodami dodatkowymi sponsorowanymi przez PKO BP Ekstraklasę, o których mowa w § 4 ust. 5. Za każdy z komentarzy zostanie przyznana jedna nagroda.
 8. Każda darowizna na kwotę min. 10 zł opatrzona komentarzem, o którym mowa w ust. 4 stanowi osobne zgłoszenie konkursowe, podlega odrębnej ocenie Komisji Konkursowej i może zostać nagrodzona, tym samym jeden Uczestnik Konkursu może otrzymać więcej niż jedną nagrodę.
 9. W sytuacji, gdy liczba darowizn konkursowych opatrzonych komentarzem będzie zbyt mała, aby przydzielić wszystkie nagrody, Fundacja może odstąpić od przyznania wszystkich nagród.

§6. [Zasady dotyczące tekstu komentarza wspierającego]

 1. Treść komentarza, o którym mowa w § 5 ust. 5, musi być zgodna z zasadami Regulaminu Siepomaga.pl, w szczególności:
  1. nie może zawierać treści bezprawnych ani niedozwolonych w Portalu,
  2. Użytkownik, w tym Uczestnik Konkursu, zamieszczający w Portalu jakiekolwiek materiały, w tym własny wizerunek, wyraża zgodę na rozpowszechnianie tych materiałów przez Fundację,
  3. Użytkownik, w tym Uczestnik Konkursu, zamieszczając w Portalu jakiekolwiek materiały, oświadcza, że zarówno te materiały, jak i samo ich zamieszczenie, nie naruszają praw przysługujących osobom trzecim, w tym w szczególności praw autorskich i pokrewnych lub dóbr osobistych, oraz że według jego najlepszej wiedzy nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Fundację na odpowiedzialność wobec osób trzecich.
 2. Długość komentarza nie może przekroczyć 160 znaków.
 3. Jeżeli treść komentarza będzie stanowiła utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim, Uczestnik z momentem publikacji komentarza w Portalu, udziela Fundacji nieograniczonej czasowo i terytorialnie, niewyłącznej licencji na korzystanie z praw autorskich i pokrewnych, z prawem do udzielania sublicencji, do korzystania z niego na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalenie i zwielokrotnienie poligraficzne lub inną techniką, a także utrwalenie w części lub w całości w tym w formie zapisu cyfrowego, magnetycznego, niezależne od standardu, systemu lub formatu,
  2. elektroniczne udostępnienie utworu, nie wyłączając wykorzystania techniki multimedialnej, sieci internet, sieci komórkowych i innych sieci tego rodzaju lub działających podobnie,
  3. nadanie, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu,
  4. nadawanie, przesyłanie lub udostępnianie za pomocą wizji przewodowej, lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, retransmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity, niezależnie od standardu, systemu lub formatu,
  5. wykorzystanie do celów promocji działalności statutowej Fundacji,
  6. inne przypadki rozpowszechniania utworu, w tym wyświetlanie lub publiczne przedstawianie.
 4. Komisja Konkursowa ma prawo wyłączyć z Konkursu darowizny opatrzone komentarzem niespełniającym wymogów określonych w Regulaminie.

§7. [Wydanie nagród]

 1. Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom pocztą lub przesyłką kurierską.
 2. Informacja o przyznaniu nagrody zostanie przesłana na adres e-mail zwycięzcy podany podczas dokonywania darowizny niezwłocznie po dokonaniu wyboru zwycięskich komentarzy przez Komisję Konkursową, nie później niż w terminie do dnia 12.09.2023 r.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do podjęcia kontaktu z Fundacją drogą mailową z adresu, o którym mowa w ust. 2, aby umożliwić Fundacji wysłanie nagrody.
 4. W przypadku braku odpowiedzi Uczestnika na wiadomość, o której mowa w ust. 2, Fundacja ponawia wysłanie e-maila z informacją o wylosowaniu nagrody w terminie 7 dni od dnia losowania.
 5. Jeżeli w przeciągu 14 dni od wysłania pierwszego maila, o którym mowa w ust. 1 wylosowany Uczestnik nie odpisze na wiadomość Fundacji, podając adres do wysyłki nagrody i numer telefonu, nagroda pozostanie własnością Fundacji i nie zostanie wydana.
 6. Wysyłka nagród zostanie przeprowadzona najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia uzyskania adresu do wysyłki nagrody i numeru telefonu od zwycięzcy.
 7. Wysyłka nagród prowadzona jest na terytorium Polski.
 8. Jeżeli nie dojdzie do wydania którejkolwiek nagrody na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, nagroda pozostanie własnością Fundacji.
 9. W sytuacji, gdy zaistnieje konieczność odprowadzenia podatku od nagrody, Fundacja oprócz przyznanej Uczestnikowi nagrody rzeczowej przyznaje dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% nagrody rzeczowej, która zostanie przeznaczona na poczet tego podatku.

§8. [Reklamacje]

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 30 listopada 2023 r.
 2. Reklamacje należy zgłaszać mailowo na adres: ekstrapomoc@siepomaga.pl.
 3. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 4. Zawiadomienie o wyniku rozpatrzenia reklamacji będzie przekazane reklamującemu na adres mailowy, z którego została zgłoszona.
 5. Decyzja Komisji Konkursowej dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród.

§9. [Przetwarzanie danych osobowych]

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z Konkursem są opisane na stronie internetowej https://ekstrapomoc.pl/polityka-prywatnosci.
 2. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Portalu opisane są w Polityce prywatności Portalu dostępnej na stronie https://www.siepomaga.pl/polityka-prywatnosci.

§10. [Postanowienia końcowe]

 1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Fundacji oraz na stronie internetowej https://ekstrapomoc.pl/regulamin.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Regulaminu Siepomaga, Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 3. We wszelkich sprawach związanych z Konkursem można kontaktować się z Fundacją mailowo na adres ekstrapomoc@siepomaga.pl.